Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμη τομάτα θερμοκηπίου μεγαλόκαρπη (beef tomato)
  • Φυτό υπερπαραγωγικό με άριστη καρπόδεση
  • Καρπός με ελκυστικό κόκκινο χρώμα, υψηλή συνεκτικότητα και άριστη γεύση
  • Πολύ υψηλή διάρκεια παραγωγής και καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες
  • Κατάλληλη για φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες φυτεύσεις

 
Ανοχή
ToMV/TSWV/Cf:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/Ma,Mi,Mj