Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού
  • Μεγάλου µεγέθους και βάρους καρύδια (6 – 7 gr)
  • Κωνικός τύπος φυτού
  • Πολύ πρώιµη ανθοφορία και καρποφορία
  • Ιδανική ποικιλία τόσο σε πρώιµες όσο και σε όψιµες σπορές
  • 4 – 5 κόµποι για το πρώτο καρποφόρο όργανο
  • Μέσου ύψος φυτό (80-110 cm)
  • Ανεκτική στο βερτισίλιο (αδροµύκωση)

Διαχείριση καλλιέργειας

Συνιστάται άρδευση πριν την έκπτυξη των πρώτων χτενιών  ‣  Συνεχίστε µε κανονικές εφαρµογές άρδευσης σε όλα τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας   ‣  Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης µετά το στάδιο της εµφάνισης των πρώτων χτενιών   ‣  Συνεχίστε κανονικές εφαρµογές έως και στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης  ‣  Συνιστάται λίπανση στο πρώτο χτένι και στην πρώτη εβδοµάδα άνθησης.

 

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37 - 38
Μήκος ίνας mm
29 - 30
Αντοχή ίνας gr/tex
30 - 31
Micronaire:
4.1 - 4.3
Οµοιοµορφία %
> 85
Ηλεκτρονικό έντυπο