Κύρια χαρακτηριστικά
 • Μακρόινη ποικιλία βαµβακιού
 • Εξαιρετική ποιότητα ίνας
 • Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού
 • Υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σπορές πυκνών γραµµών
 • Βάρος καρυδιών (3,8 – 4,2 gr)
 • Απουσία καρποφόρων βραχιόνων
 • Η καρποφορία εµφανίζεται κατευθείαν στο κεντρικό στέλεχος
 • Πολύ πρώιµη και σταδιακή ανθοφορία
 • 4-5 κόµποι για την έκπτυξη του πρώτου καρποφόρου οργάνου
 • Μέσου ύψος φυτό (80 – 100cm)
 • Καλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση)

Διαχείριση καλλιέργειας

Ενδείκνυται για σπορά σε πυκνές γραµµές   ‣  Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση πριν το στάδιο των πρώτων χτενιών   ‣  Συνεχίστε κανονικές εφαρµογές άρδευσης σε όλα τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας    ‣  Συνιστάται στάγδην άρδευση   ‣  Ενδείκνυται επιπλέον προφυτρωτική εφαρµογή αζώτου   ‣  Ενδείκνυται επιπλέον λίπανση πριν το στάδιο της ανθοφορίας.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
31.5
Μήκος ίνας mm
33.8
Αντοχή ίνας gr/tex
40.6
Micronaire:
4.3
Οµοιοµορφία %
> 87.9
Ηλεκτρονικό έντυπο