Κύρια χαρακτηριστικά
  • Φυτό με σταθερή και υψηλή καρπόδεση
  • Καρποί ομοιόμορφοι, που παίρνουν εύκολα μεγάλο μέγεθος και με υψηλή μετασυλλεκτική ικανότητα
  • Ιδανικοί καρποί για όλες τις αγορές

 
Ανοχές
HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For,IR: TYLCV/On/Ma/Mi/Mj