Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο εξαιρετικά ευέλικτο iceberg για όψιμες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις ανάλογα με την περιοχή
  • Μεγάλη ευελιξία, εξαιρετική ανοχή σε tip burn & ξεβλάστωμα
  • Πλήρης ανοχή σε Bremia (Bl 16-37)