Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
  • Υψηλή προσαρµοστικότητα στους περισσότερους τύπους εδαφών
  • Ύψος φυτού 80 – 100 cm
  • Μεγάλου µεγέθους καρύδια (5 – 5,5 gr)
  • Θαµνώδες ζωηρό φυτό
  • Καλή αντοχή σε βερτισίλιο (αδροµύκωση)
  • ∆υνατότητα συγκράτησης µεγάλου αριθµού καρυδιών

Διαχείριση καλλιέργειας

Συνιστάται άρδευση πριν την έκπτυξη των πρώτων χτενιών   ‣  Συνιστάται εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης, µε πρώτη εφαρµογή πριν την εµφάνιση των πρώτων χτενιών σε χαµηλή δοσολογία   ‣  Φυτά επί της γραµµής 15 – 18 φυτά/µ.

 

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37 - 38
Μήκος ίνας mm
29 - 30
Αντοχή ίνας gr/tex
29 - 30
Micronaire:
3.9 - 4.2
Οµοιοµορφία %
> 85
Ηλεκτρονικό έντυπο