Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο μεγαλόκαρπης τομάτας θερμοκηπίου
  • Καρποί ομοιόμορφοι , γεμάτοι, με μεγάλο ειδικό βάρος , ομοιόμορφο και ελκυστικό χρώμα
  • Φυτό εύρωστο, με δυνατό ριζικό σύστημα και μεγάλο δυναμικό παραγωγής, αλλά με ταυτόχρονα γρήγορη ωρίμανση του καρπού , ακόμα και κατά την περίοδο του Χειμώνα

 
Ανοχή
HR: ToMV:0- 2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For , IR: TSWV/On/Ma/Mi/Mj