Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμο υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia
  • Ομοιόμορφοι καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα σάρκας, μικρή κοιλότητα σπόρων
  • Eλκυστικό άρωμα και γλυκιά γεύση λόγω του υψηλού σακχαρικού τίτλου
  • Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια,
  • Φυτό με υψηλή παραγωγή
  • Βάρος καρπού 2-2,5 kg με πολύ καλό δικτύωμα

 
Ανοχή
F0,F1