Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πάρα πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα
  • Μεσοόψιµη ποικιλία
  • Υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικούς τύπους εδαφών
  • Μέσο προς υψηλό φυτό
  • Μεσαίου µεγέθους καρύδια (5 – 5,5 gr)
  • Ζωηρό φυτό

Διαχείριση καλλιέργειας

Συνιστάται άρδευση πριν την έκπτυξη των πρώτων χτενιών  ‣  Ενδείκνυται εφαρµογή µε ρυθµιστές ανάπτυξης, µε πρώτη εφαρµογή πριν την εµφάνιση των πρώτων χτενιών σε χαµηλή δοσολογία  ‣  Φυτά επί της γραµµής 15 – 18 φυτά/µ.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
38 - 39
Μήκος ίνας mm
28.5 - 29.5
Αντοχή ίνας gr/tex
30
Micronaire:
4.3
Οµοιοµορφία %
> 85
Ηλεκτρονικό έντυπο