Κύρια χαρακτηριστικά
 • Μακρόινη ποικιλία βαµβακιού
 • Εξαιρετική ποιότητα ίνας
 • Κλειστογαµικός τύπος ανθοφορίας (πάντα αυτογονιµοποιούµενη)
 • Υψηλή απόδοση σε ίνα
 • Μεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
 • Υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σπορές πυκνών γραµµών
 • Βάρος καρυδιών (3,6 – 3,8 gr)
 • Απουσία καρποφόρων βραχιόνων
 • Η καρποφορία εµφανίζεται κατευθείαν στο κεντρικό στέλεχος
 • Πολύ πρώιµη και σταδιακή ανθοφορία
 • 4-5 κόµποι για την έκπτυξη του πρώτου καρποφόρου οργάνου
 • Καλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση)

Διαχείριση καλλιέργειας

Ενδείκνυται για σπορά σε πυκνές γραµµές   ‣  Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση πριν το στάδιο των πρώτων χτενιών   ‣  Συνεχίστε κανονικές εφαρµογές άρδευσης σε όλα τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας   ‣   Συνιστάται στάγδην άρδευση   ‣  Ενδείκνυται επιπλέον λίπανση πριν το στάδιο της ανθοφορίας.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37
Μήκος ίνας mm
35.3
Αντοχή ίνας gr/tex
42.2
Micronaire:
4.5
Οµοιοµορφία %
> 86.4
Ηλεκτρονικό έντυπο