2017

 

29.12.2017   |   Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.12.2017 >

27.12.2017   |   Σχέδια Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.12.2017 >

27.12.2017   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μετόχου ΕΓΣ 29.12.2017 >

27.12.2017   |   Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 08.12.2017 >

08.12.2017   |   Ανακοίνωση Αποχώρησης Προϊσταμένου Λογιστηρίου 08.12.2017 >

08.12.2017   |   Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.12.2017 >

03.07.2017   |   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2017 >

27.06.2017   |   Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου ΤΣΓ 30.06.2017 >

26.06.2017   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μετόχου TΓΣ 30.06.2017 >

09.06.2017   |   Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2017 >

05.05.2017   |   Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 04.05.2017 >

28.04.2017   |   Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 10.04.2017 >

28.04.2017   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μετόχου ΕΓΣ 04.05.2017 >

28.04.2017   |   Σχέδια Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 04.05.2017 >

20.04.2017   |   Οικονομικό Ημερολόγιο 20.04.2017 >

10.04.2017   |   Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 04.05.2017 >

31.01.2017   |   Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή 30.01.2017 >