Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεγαλόκαρπο, εύρωστο υβρίδιο υπαίθριας τομάτας
  • Φυτό με καλή φυλλική κάλυψη
  • Συνεχής παραγωγή
  • Καρποί συνεκτικοί, ελαφρώς πεπλατυσμένοι
  • Ελκυστικό κόκκινο χρώμα και άψογα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

 
Ανοχή
Va/Vd/Fol:0-2/Ma/Mi/Mj