Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιμο υβρίδιο υπαίθριας τομάτας
  • Φυτό με καλή φυλλική κάλυψη
  • Υψηλή καρπόδεση, υψηλή και συνεχή παραγωγή
  • Καρποί ποιοτικοί, στρογγυλού σχήματος, με βαθυκόκκινο χρώμα και υψηλή συνεκτικότητα

 
Ανοχή
V/F:1,2,3/N/TYLCV/ToMV