Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υβρίδιο τομάτας Cherry
  • Εύρωστο φυτό, σχετικά αραιόφυλο με κοντά μεσογονάτια διαστήματα
  • Ομοιόμορφοι σταυροί και καρποί συνεκτικοί με έντονα κόκκινο χρώμα
  • Άριστη γεύση και πολύ καλή διατηρησιμότητα
  • Ποικιλία πρώιμη και πολύ παραγωγική
  • Βάρος καρπού 18-22 gr
  • Κατάλληλο για μη θερμαινόμενα θερμοκήπια

 
Aνοχή
ToMV/ Cf1-5/F:1,2/N