Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ισορροπημένο υποκείμενο τομάτας
  • Υψηλή συμβατότητα και με μελιτζάνα
  • Προσφέρει φυτά με κοντά μεσογονάτια και σταθερή παράγωγη
  • Ανοχή και σε Pyrenochaeta

 
Ανοχές
ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0-2/For, IR: TSWV/Pl/Ma/Mi/Mj