Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εύρωστο υποκείμενο τομάτας
  • Υψηλή συμβατότητα με όλα τα εμπορικά υβρίδια
  • Προσφέρει ένα δυνατό φυτό με συνεχή παράγωγη
  • Ιδανική ισορροπία βλάστησης/καρποφορίας
  • Ανοχή και σε Pyrenochaeta

 
Ανοχές
HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0-2/For, IR: TSWV/Pl/Ma/Mi/Mj