Κώδικες και Πολιτικές

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την κείμενη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός βασίζεται και αναπτύσσεται σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας, το οποίο αντικατοπτρίζει την σημερινή της οργάνωση με βάση τις λειτουργίες και την γεωγραφική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός έχει αναπτυχθεί και είναι σύμφωνος με το Καταστατικό της Εταιρείας και ισχύει παράλληλα με αυτό.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών») έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν 4706/2020 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με την αρχές για την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας») έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και τις διατάξεις της Οδηγίας 2017/828/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου η εταιρία υιοθέτησε με την από 25/11/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  (Ιούλιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το κείμενο του κώδικα ως ακολούθως: