Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμη τομάτα θερμοκηπίου μεγαλόκαρπη (beef tomato)
  • Φυτό με υψηλή καρπόδεση και πολύ υψηλή παραγωγή
  • Καρποί με ελκυστικό κόκκινο χρώμα, ομοιομορφία, αντοχή στο σκάσιμο και μεγάλη διατηρησιμότητα
  • Πολύ υψηλή διάρκεια παραγωγής και καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες
  • Κατάλληλη για φθινοπωρινές-ανοιξιάτικες και για υπαίθριες φυτεύσεις

 
Ανοχή
ToMV/Va/Vd /Fol:0,1/Ma/Mi/Mj