Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμη ποικιλία
  • 65-70 ημερών
  • Όρθια ανάπτυξη των φύλλων που προστατεύει την ανθοκεφαλή