Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιμο υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia
  • Καρποί ομοιόμορφοι, με λαμπερό κίτρινο χρώμα και πλούσιο δικτύωμα
  • Ανοιχτοπράσινο χρώμα σάρκας με μικρή κοιλότητα σπόρων
  • Γλυκιά γεύση
  • Μέσο βάρους 2 kg

 
Ανοχή
Fom:0-2/Px