Κύρια χαρακτηριστικά
  • Σκουροπράσινη τετράλοβη πιπεριά τέταρτης γενιάς
  • Προσφέρεται και για παραγωγή ελκυστικών κόκκινων καρπών
  • Υψηλή καρπόδεση και ομοιομορφία.
  • Κατάλληλη για φυτεύσεις Ιουλ-Σεπτ

 
Ανοχή
Tm:0,1,2,3/TSWV