Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπαραγωγικό Greyzini tp
  • Σκουροπράσινο, ελαφρά μπουκαλωτό
  • Κατάλληλο για φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Ανεκτικό στις ιολογικές προσβολές σε πρώιμο στάδιο της καλλιέργειας