Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμο ημίσκληρο λάχανο
  • 75-80 ημερών
  • Ομοιόμορφες κεφαλές, στρογγυλού σχήματος
  • Βάρος 2-2,5 kg