Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιμο υβρίδιο τομάτας θερμοκηπίου-υπαίθρια
  • Καρπός πεπλατυσμένος, κόκκινου χρώματος, ομοιόμορφος
  • Δυνατό φυτό
  • Καλή φυλλική επιφάνεια και καλή καρποφορία ανά σταυρό

 
Ανοχή
F:1,2/ V/ N/ TοMV/ Bsp