Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου lollo Rosso
  • Ελκυστικό κόκκινο χρώμα
  • Ιδανικό για όψιμες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις, κυρίως υπαίθρια
  • Υβρίδιο με ανοχή στο ξεβλάστωμα
  • Υψηλή ανοχή σε όλες τις γνωστές φυλές Περονοσπόρου

 
Ανοχές
Bl: 1-31/Nr:0