Κύρια χαρακτηριστικά
  • Κοντό μη αυτοκλαδευόμενο αγγούρι
  • Ένας καρπός ανά μεσογονάτιο και με πλευρικούς βλαστούς
  • Κατάλληλο για χειμωνιάτικες φυτεύσεις με πολύ καλή αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Ποιοτικός ριγωτός καρπός (16-17 cm) , σκουροπράσινου χρώματος
  • Μέτρια ανοχή στο ωίδιο