Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιμο υβρίδιο αγγουριού
  • Φυτό δυνατό στο στέλεχος με καλό άνοιγμα στους πλευρικούς βλαστούς
  • Καρπός πολύ ποιοτικός, σκουροπράσινος, μήκους 33-37 εκ.

 
Ανοχές
CMV/CVYV/Px