Κύρια χαρακτηριστικά
  • Καρπός ελαφρώς μπουκαλωτός-κυλινδρικός, ανοιχτοπράσινος
  • Κατάλληλο για πρώιμες φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες φυτεύσεις.
  • Υψηλή και συνεχής παραγωγή

 
Ανοχές
ZYMV/ WMVr2