Κύρια χαρακτηριστικά
  • Αγρια ρόκα
  • Ομοιόμορφα σκουροπράσινα φύλλα
  • Πικάντικη γεύση
  • Πρώιμη ωρίμανση
  • Ανοχή στο ξεβλάστωμα
  • Ταχεία αναβλάστηση μετά την κοπή