Κύρια χαρακτηριστικά
  • Τομάτα υπαίθρια, πρώιμη
  • Φυτό με καλή φυλλική κάλυψη
  • Υψηλή καρπόδεση, πολύ υψηλή και συνεχή παραγωγή
  • Καρποί με γλυκιά γεύση, έντονα κόκκινου χρώματος
  • Υψηλή συνεκτικότητα και διατηρησιμότητα
  • Κατάλληλη για πρώιμες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις

 
Ανοχή
ToMV/ Va/Vd/Fol:0,1/Asc/Bsp