Επιτροπές Δ.Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία συντίθεται από  τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση  της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι  κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου προσώπων που κατέχουν παράλληλα θέσεις ή ιδιότητες ή που διενεργούν συναλλαγές ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της, και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του  Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Το πρόσωπο του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το πρόσωπο του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και αναπληρωτής Πρόεδρος ένας εκ των εκλεγμένων ανεξαρτήτων μελών της Επιτροπής.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία λειτουργεί ως ενιαία επιτροπή.

Κύριες αρμοδιότητες και στόχοι της  Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα να:

  • διατυπώνει προτάσεις της το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται της έγκριση στη γενική συνέλευση,
  • διατυπώνει προτάσεις της το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με της αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, κατά της διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, και ειδικότερα για της αποδοχές των διευθυντικών στελεχών και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
  • εξετάζει και επαληθεύει της πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της της το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση
  • εντοπίζει και προτείνει της το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη της τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλόλητας που υιοθετεί.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της και κατά περίπτωση να χρησιμοποιεί και να καλεί της συνεδριάσεις της εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (experts).

 

Σχετικά Αρχεία: