Κύρια χαρακτηριστικά
  • Καρπός τύπου Greyzini
  • Μέτρια εύρωστο φυτό με κοντά μεσογονάτια
  • Κατάλληλο για ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές φυτεύσεις
  • Συνεχής παραγωγή

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg
Ανοχές
ZYMV/ WMVr2