Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπρώιμο υβρίδιο καρπουζιού
  • Καρποί στρογγυλού σχήματος
  • Χρώμα φλοιού τύπου Galaxy
  • Βάρος 10-12 kg

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg