Κύρια χαρακτηριστικά
  • Καρπός ελαφρώς μπουκαλωτός-κυλινδρικός, ανοιχτοπράσινος
  • Κατάλληλο για πρώιμες φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες φυτεύσεις.
  • Υψηλή και συνεχής παραγωγή

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg
Ανοχές
ZYMV/ WMVr2